Sdílejte

Dva různé pojmy, které vyvolávají pocit, že znamenají vlastně totéž – opak je ale pravdou. Je potřeba odlišit pojem docházka a evidence pracovní doby, protože to není totéž. Evidence pracovní doby byla zavedena v roce 2012, a jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

Evidence docházky a pracovní doby – v čem spočívá rozdíl

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen vést u svých jednotlivých zaměstnanců evidenci pracovní doby s jasným vyznačením jejího začátku a konce. Tedy evidovat nejen odpracované směny, práce přesčas, noční práce a práce v pracovní pohotovosti, ale také doby, kdy zaměstnanec pracovní pohotovost držel. 

  Jazyková škola Kladno - jazykové kurzy všech úrovní

Evidence přestávek

I když to není ze zákona povinné, je doporučeno zaevidovat i povinné přestávky na jídlo nebo oddech zaměstnanců a čerpání bezpečnostních přestávek, na které mají zaměstnanci ze zákona právo. Z evidence by totiž mělo jasně vyplývat, že povinné pauzy byly zaměstnancům poskytnuty v souladu se zákoníkem práce. Některé přestávky se totiž započítávají i do pracovní doby jako takové a neměly by být počítány zvlášť. 

Povinná a nepovinná evidence

Evidence pracovní doby je ze zákona povinná, ale její forma, tedy jakým způsobem bude evidována, už nikoliv. To záleží na každém zaměstnavateli – jen to musí být správně, přehledně a dohledatelně. Evidence slouží jako podklad pro výpočet a zpracování mezd a musí se po stanovenou dobu archivovat. Zaměstnanci musí být umožněno do dokumentů na požádání nahlédnout nebo mu pořídit kopie vždy na náklady zaměstnavatele. 

  Představení MetaTrader 4

Docházka se ovšem ze zákona evidovat nemusí. Docházkový systém zaznamenává dobu, po kterou se zaměstnanec zdržuje na pracovišti a v jeho objektu. Tato doba ovšem není vždy totožná s evidencí pracovní doby, protože zaznamenává dobu, ve kterou zaměstnanec do objektu zaměstnavatele vstoupí – většina zaměstnanců do práce chodí o něco dříve, než mu začíná skutečná pracovní doba a později pracoviště také opouští – než se převlékne, osprchuje a podobně.

V zájmu každého zaměstnance i zaměstnavatele je vést evidenci přehledně a správně.