Dluhopisy společně s dalšími typy cenných papírů představují investiční produkt, jež je navázán na ekonomický vývoj jejich emitenta. Obvykle se dluhopisy vydávají s cílem získat určitý kapitál, který podpoří potenciál rozvoje subjektu v konkrétním odvětví nebo záměr.

Princip vydání dluhopisu v podstatě spočívá v příslibu vyplacení jeho hodnoty (předpokládané nebo aktuální se stanoveným výnosem) po uplynutí specifikovaného časového intervalu. Je výhodný především pro takové osoby, které mají aktuálně dostupné finance, které nepotřebují použít a chtějí, aby se v následujících letech zhodnotily.

Dluhopisy často emituje stát, jsou však také vhodným způsobem zajištění potřebného kapitálu pro menší subjekt, které mohou tímto způsobem zafinancovat aktuální projekty.

Dluhopisy v soukromé sféře – korporátní, resp. podnikové či firemní

V soukromé sféře se emise dluhopisů využívá především k navýšení aktuálního kapitálu s předpokladem vysokých zisků v budoucnosti. Emitované dluhopisy či dlužní úpisy jsou pak obchodovány několika způsoby, které se mezi sebou liší především výší celkové hodnoty emise nebo maximálním počtem investorů.

Nejširší variantou je nabídka veřejná, jež se také vyznačuje nejpřísnějšími podmínkami. Pro veřejnou emisi je základním předpokladem vydání prospektu dluhopisů, který následně schvaluje Česká národní banka.

Pro menší subjekty jsou pak určené další dvě varianty, které nejsou procesně tak náročné, jsou však limitovány, co se týká potenciálního kapitálu, který lze tímto způsobem získat – jedná se o veřejnou emisi s nabídkou dluhopisů do 1 milionu EUR a pak neveřejnou emisi dluhopisů.

Neveřejná emise dluhopisů se vyznačuje nejjednodušším procesem, který není vázán na schválení Českou národní bankou, je však omezena pouze na maximální počet 20 investorů (větší počet je již považován za veřejnost).

Proces emise dluhopisů

Aby bylo možné dluhopisy emitovat, musí splňovat zákonem stanovené podmínky, které specifikují především jejich konkrétní náležitosti. Jedná se o dodržení označení dluhopis, specifikaci jeho druhu, údaje o emitentovi, hodnotu dlužné částky a výnosu (pokud se jedná o dluhopis s výnosem), údaje o vlastníkovy, číslo dluhopisu, datum splatnosti a podpis emitenta.

Pokud dluhopis splňuje všechny tyto náležitosti, je platný a obchodovatelný. Samotná emise firemních dluhopisůje pak realizována subjektem nebo jím pověřeným zástupcem – řada podnikatelů se v tomto případě obrací na profesionály, kteří jsou schopni emisi správně provést či po odborné a legislativní stránce zaštítit.

Výhody financování prostřednictvím emise dluhopisů

Emisí dluhopisů si podnik zajistí dostatečný kapitál, který potřebuje především k vlastnímu rozvoji případně expanzi na nové trhy. Dluhopisy se vydávají vždy s předpokladem, že další krok společnosti bude spojen s vyššími výnosy, které budou převyšovat náklady na výnosy dluhopisů, jež by měly být vyplaceny vlastníkům v době splatnosti.

Výhody emise firemních dluhopisů v porovnání s klasickým bankovním úvěrem spočívají především v možnosti zajistit si úroveň financování, jaká bylo stanovena (u úvěru podnikatel obvykle dosáhne na částku nižší) s nižším úrokem bez nutnosti plnění náročných podmínek poskytovatele úvěru, a také budete moci volněji rozhodovat o tom, jak budou finance uplatněny.

Podrobnosti k této formě financování s vámi rádi proberou specialisté s registrační agentury Parkerhill.cz.