Ministerstvo vnitra vyhlašuje dotační tituly za účelem rozvoje a pozitivního ovlivnění na místní i regionální úrovni. Jedná se zejména o znevýhodněné nebo strukturálně či jinak poškozené regiony, mnohé dotační tituly však nejsou místně omezené. Témata, kterým se dotace vypsané MV věnují, jsou rozmanitá a zahrnují jak mnohé oblasti jako například dobrovolnictví či prevenci kriminality, tak i různé zainteresované subjekty (státní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, obce, kraje…).

Sociálně znevýhodnění občané

V souvislosti s prací se sociálně i jinak znevýhodněnými občany jsou vypsány dotační programy na podporu a rozvoj dobrovolnické služby, konkrétněji na finanční náhradu části výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby (jako je například evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby). Na práci s cizinci je možné využít program Integrace cizinců 2021 a dotaci na úhradu pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou v zařízení sociálních služeb. Existují i místní projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni, nebo adaptačně-integrační kurzy.

Integrovaný záchranný systém

Velká část dotací vypsaných Ministerstvem vnitra je zaměřena na bezpečnost občanů a státu jako takového. Daly by se sem zařadit dotační programy podporující jednotky sborů dobrovolných hasičů. Policejní složky mají vypsané programy pro obecní či městskou policii a mimořádné finanční ohodnocení strážníků v souvislosti s Covidem-19, nebo veřejně prospěšný program tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR zahrnující zvýhodněné vstupy na sportoviště a pořízení potřebného sportovního náčiní. V rámci prevence kriminality jsou vyhlášeny dotace na podporu nestátních neziskových organizací provozujících evropské krizové či asistenční linky a zajištění jejich bezplatného fungování pro koncového uživatele. Dále byly vyhlášeny programy prevence kriminality na místní úrovni a prevence patologických jevů prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami s agresivními sklony ve vztazích.

Bezpečnost občanů i státu jako celku

Dotace v oblasti bezpečnostního výzkumu mají za cíl podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů s ohledem na strategii prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb udávanými Bezpečnostní strategií ČR. Speciální podoblastí této problematiky je dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů. Jednoduše řečeno jde o zvýšení zabezpečení míst s vysokou koncentrací osob proti násilným útokům.